# شعر

...

خیلی به خاطر چیزهای خوبی که می نویسید ادعایتان نشود،کلمه ها اغلب از جای دیگری می آیند.
/ 14 نظر / 35 بازدید

...

من ساده ام چراغ خانه ات که روشن باشد؛ انگار دنیا ،تمامِ دنیا،یک جا از آن ِ من است.      
/ 10 نظر / 37 بازدید

انار

برایم کمی انار بیار، از انارهای باغ خودت دنیا کثیف کرده خونم را...                                                  "رضا دبیری جوان" ادامه مطلب
/ 9 نظر / 33 بازدید