# شعر

...

من ساده ام چراغ خانه ات که روشن باشد؛ انگار دنیا ،تمامِ دنیا،یک جا از آن ِ من است.      
/ 10 نظر / 30 بازدید

انار

برایم کمی انار بیار، از انارهای باغ خودت دنیا کثیف کرده خونم را...                                                  "رضا دبیری جوان" ادامه مطلب
/ 9 نظر / 22 بازدید