# داستان

...

خیلی به خاطر چیزهای خوبی که می نویسید ادعایتان نشود،کلمه ها اغلب از جای دیگری می آیند.
/ 14 نظر / 23 بازدید