گذشتن

من کفش کهنه ای بودم

توی دکان کفاشی

یا تیغ کند

روی میز سلمانی

یا نان سوخته ای

روی پیش خوان نانوایی

یا سکه ای از رواج افتاده

یا از این هم کمتر،

آمدم به سنگ تو

که سبز گذشتی،و چشمت مرا نگرفت.

                                                  "رضا دبیری جوان" 

/ 2 نظر / 29 بازدید
پیچک سر به هوا

تلخ... ...خیلی خیلی تلخ!

ehsan

خواندم.