پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

...

من ساده ام چراغ خانه ات که روشن باشد؛ انگار دنیا ،تمامِ دنیا،یک جا از آن ِ من است.      
/ 10 نظر / 37 بازدید