پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

۲ ... از پنجره خیابان را نگاه می کنم چشم ام دنبالش می گردد نمی یابدش ... رادیو  گزارش  می دهد : "مسلم"  را در یکی از خیابان ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 24 بازدید