می نویسم دیدار

آن روز که دیدمت تازه فهمیدم این "دیدار"ی که این همه شاعرها به خاطرش بال بال می زنند یعنی چی!

/ 4 نظر / 30 بازدید
محسن حاجی کریمی ساری

نمی دانم چرا ولی این جمله راسا دل مرا لرزاند. خیلی زیبا بود. دم شما گرم. کاش واقعا دیدار یار غایبمان میسور بود.

ehsan

خواندم.

برای خاطر آیه ها

باز من دیوانه ام مستم...باز می لرزد دلم دستم... لحظه دیدار نزدیک است؟