روز امتحان

دي روز مراقب امتحان بودم ؛

پسرهاي عمران و كامپيوتر بودند و رياضي مهندسي داشتند.گيرافتاده بودم با سي تا جرقه! گويا امتحان شان هم سخت بود ، هر كدام چهار پنج تا برگه سياه كردند ،شايد هم براي استاد عريضه مي نوشتند!

از همان ب بسم الله بعضي ها چشم شان اين ور و اون ور مي چرخيد و اغلب نگاه شان توي برگه هاي اين و آن بود و گاهي اگر چيزي صيد مي كردند روي برگه خودشان مي نوشتند!

يك ساعتي كه گذشت ديگر تقريباًهمه ي چشم ها افتاده بود به گردشگري! تا در حين ارتكاب جرم نگاه شان مي كردم ،- فقط نگاه-  زودي سر به زير مي انداختند و تا چند دقيقه بعدش سر از روي برگه بلند نمي كردند. يك جور حيا بود انگار ، قبول داشتند كه كارشان خوب نيست. به خاطر همين كاري شان نداشتم.حياي شان نرم ام مي كرد.

ولي يكي شان اين طور نبود. وقت تقلب نگاهش كه مي كردم دريده تر نگاهم مي كرد! آن قدر زل مي زد تا از رو ببردم ! به عمد مي خواست دادم را در بياورد . وسط جلسه هم موبايلش را -كه گويا زنگ خورده بود- درآورد ورفت دم در كلاس به جواب دادن ! اين ديگر آخرش بود!!رفتم سراغش ، گفتم برگرد توي كلاس ؛جلسه امتحان است ناسلامتي!

با گستاخي گفت:  خانوم! من كه نمي توانم جواب ندهم ؛ كار ضروري دارند!

برگشتم توي كلاس برگه اش را از روي ميز برداشتم گفتم : وقت شما تمام است. برويد موبايل تان را تاهميشه جواب بدهيد.

بچه ها مخصوصاً آنها كه خودشان مي دانستند تقلب شان را ديده ام و هيچي نگفته ام تعجب كرده بودند و زير چشمي نگاه مان مي كردند . آخرش با پا در مياني بي خود رئيس حوزه و مدير آموزش برگه را پس اش دادم . دلم مي خواست امتحان اش را بيفتد! گستاخ بود و چشم هايش هيچ رنگي از حيا نداشت.

.

.

.

به قول بزرگ ترها "بلا تشبيه" ياد خودمان افتادم وگناه هايمان.

گفتم مگر حيا بتواند از آخر و عاقبت گناه ها نجات مان دهد ، و اگر در برابرش گستاخ باشيم ديگر رحمت اش شايد از غضب اش سبقت نگيرد ...ياد خودم افتادم و گستاخي هايم ...

 

 

/ 11 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ehsan

خواندم

شيوا

وای که اين مراقب بودن چه کار سخت و عبثی است!

هاجر

مدتی است موضوع حيا ذهنم را (کمی!) مشغول کرده. که تعريفش چيست دقيقا. اين که گفتی،‌ هست و چيزی بيشتر.

ليلا

ای الهی جز جگر بزنند اين پر رو ها . من که دندانم به جگر بعضی هاشون کار ميکنه والا ... هرچيزی هم حدی داره

نرگس

اعظم من از آن روز دارم فکر می کنم که چه خوب است که ما جای خدا نيستيم که يک وقت حرصمان در بيايد دلمان بخواهد کسی امتحان را بيفتد!

ستايش

و من ياد چشمهای بيمه باز و بسته ای افتادم که گاه اصلا يادشان می رود که ((او)) هست تا شرمشان بيايد آن نيمه ی باز را هم کيپ بسته می شوند که نيمه سايه ای که می بينند هم به خیالشان هيچ شود... ولی(( او )) همچنان فکر نمره های بالا برای ماست ...کلی بهانه و فرجه برای ارفاق های بزرگ گذاشته

اعظم

نرگس جان ! خودم هم به این زیاد به این فکر کردم...

ليلي

راستی که شما چقدرآشنا ميزنيد.