صبر

گفته ای مان "و از صبر و نماز کمک بخواهید..."

پس یعنی حتماً چیزی -یا چیزهایی -هست که به خاطرش صبر باید کرد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ehsan

خواندم.