آب

گفت:مادر جون امسال توی حیاط سبزی نکاشته ،

به خاطر آب...

 

/ 10 نظر / 6 بازدید
پیچک سر به هوا

...

تشملاه

نتیجه اخلاقی: کم مصرف نکنیم درست مصرف کنیم یا هرگز نشه فراموش شیر اضافی خاموش و اینک من ...

ehsan

خواندم.

بهاره

همه این روزها دعا می کنند باران ببارد، غافل از اینکه خدا با کودکی است که چکمه اش سوراخ است.

حضورناپدید

رد پا

:.:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اینم بارون

به اينم بارون!

خدا نيستم اما اگر تو بخواهي براي همه ي گنجشك هاي گرسنه گندم مي شوم